Home       Voetreflex & Pedicure       Schoonheidsbehandeling       Prijslijst       Foto's       Contact       Privacy policy

Patèl Medisch Pedicure, Schoonheidsspecialist en Voetreflexoloog
Rivierenlaan 61,  8226 LJ Lelystad.     Tel. 0320 - 251226 / 06 - 16846675.    E-mail: info@puspa-pedicure-lelystad.nl

  Privacy Policy
  In deze Privacy Policy wil Patèl Medisch Pedicure & Schoonheidsspecialist heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Patèl Medisch Pedicure & Schoonheidsspecialist doet alles om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

  Dit brengt met zich mee dat:
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

  Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers:
  Persoonsgegevens van cliënten/patiënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  Administratieve doeleinden. Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen. Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  De overeengekomen opdracht.

  Voor bovenstaande doelstelling zijn de volgende persoonlijke gegevens aan u gevraagd en genoteerd:
  Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, Postcode en Woonplaats, BSN, Geboorte datum, Geslacht, (Zakelijk) Telefoonnummer en (Zakelijk) E-mailadres. Naam huisarts of behandelend arts/specialist. Het noteren van klachten voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging op een papier en/of digitaal. Gezondheidsgegevens, welke van belang zijn voor de behandeling. Het digitaal nemen en vastleggen van foto´s van uw problemen met betrekking tot controle en vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar een andere (medische) discipline.

  Minderjarigen:
  Persoonsgegevens van minderjarigen ( jonger dan 16 jaar) worden verwerkt indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijnen:
  Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve va bovengenoemde verwerking(en) voor de periode : Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor minimaal 7 jaar. Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

  Binnen de EU:
  Er wordt geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Beveiliging:
  Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld: Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt op alle systemen en programma´s waar in de persoonsgegevens worden gebruikt. Pseudonimiseren encryptie van uw persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Er wordt een back-up van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

  Rechten omtrent uw gegevens:
  U kunt uw bezwaren doorgeven tegen verwerking van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangten. U heeft recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wel vragen wij u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Mogen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten:
  Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met ons te nemen. Komen wij er niet uit dan vinden we natuurlijk vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen:
  Heeft u nog vragen naar aanleiding van de bovengenoemde Privacy Statement , dan kunt u die schriftelijk indienen bij:
  Patèl Medisch Pedicure & Schoonheidsspecialist Rivierenlaan 61 8226LJ Lelystad


  Logo Procert